Gruvor och hållbar utveckling i norra Sverige

Can mining and sustainable development be reconciled? Report from a workshop in northern Sweden

Gruvor och hållbar utveckling i norra Sverige

Can mining and sustainable development be reconciled? This report (in Swedish) summarizes the discussions at a workshop help in Kiruna, Sweden 6 November 2019. The purpose of the workshop was to gather knowledge that could contribute to better assessments of the long-term consequences of mining in northern regions. The participants identified themes and trends that they saw as central for shaping future local developments. Key themes that came up related to demographic trends, including the risk of outmigration at the closure  of the mine, the need for a more diversified local labor market, the  importance of building on the heritage from mining (knowledge and built environments), the need to local political influence, and how the future will also be shaped by the perception of Kiruna as an attractive place to live and work. The workshop results point to the need for broader sustainability perspectives than today in analyzing the long-term consequences of mining, with more emphasis on social factors, economic structures and the general challenges facing many northern communities.

 

Sammanfattning (svenska)

Gruvdrift har en lång tradition i norra Sverige och har satt sin prägel på den sociala och ekonomiska strukturen i de samhällen där gruvdriften bedrivs. År 2015 antog världens länder Agenda 2030 och 17 globala hållbarhetsmål, men det är långt ifrån självklart hur de ska tolkas och implementeras på lokal nivå. Frågan ställs på sin spets i samhällen som byggts upp kring en gruva och formats av gruvans behov, men som förr eller senare kommer att ställas inför att gruvan inte längre är aktiv. Den 6 november 2019 anordnade det nordiska forskningsprojektet ”Resource Extraction and Sustainable Arctic Communities” (REXSAC) en workshop i Kiruna på temat Gruvor och hållbar utveckling i norra Sverige – går det att förena? Syftet var att samla kunskap för förbättrade bedömningar av gruvnäringens långsiktiga konsekvenser för hållbar utveckling i nordliga områden. Deltagarna identifierade teman och trender som de såg som centrala för hur framtiden kan komma att formas lokalt.

Diskussionerna under workshopen i Kiruna kan sammanfattas under några centrala teman: befolkningsutveckling och risken för storskalig utflyttning om eller när gruvan stängs, behov av en diversifierad och mer hållbar arbetsmarknad, vikten av att bygga vidare på arvet från gruvnäringen (kunskaper och byggda miljöer), behovet av lokalt politiskt inflytande och mod, samt hur framtiden påverkas av bilden av Kiruna som en attraktiv plats där människor vill bo och arbeta. En analys av resultaten från workshopen pekar på behovet av ett brett hållbarhetsperspektiv i analyser av gruvdriftens långsiktiga konsekvenser, med större betoning än idag på sociala faktorer, ekonomiska strukturer och de generella utmaningar som många samhällen i norr står inför.

Share