Workshop 6 nov: Gruvor och hållbar utveckling i norra Sverige – går det att förena?

October 3rd, 2019

Välkommen till en workshop för att samla kunskap om förhållandet mellan gruvor och hållbar utveckling i norra Sverige! 

 

Klimatförändringar och omställning till ett fossilfritt samhälle ställer stora krav på långsiktiga perspektiv i beslutsprocesser som påverkar markanvändning och samhällsutveckling. Vad är hållbart ur ett lokalt och regionalt perspektiv? Syftet med denna workshop är att samla kunskap för förbättrade bedömningar av gruvnäringens långsiktiga konsekvenser för hållbar utveckling i nordliga områden där gruvnäring, rennäring, turism och energiproduktion samsas på begränsade ytor och där miljö och människor redan idag påverkas av ett varmare klimat. Fokus är på norra Sverige. Workshopen är del av forskningen inom det NordForsk-finansierade projektet Resource Extraction and Sustainable Arctic Communities och ett projekt om gruvor och kulturarv finansierat av Vetenskapsrådet. 

Under workshopen kommer deltagarna att tillsammans identifiera teman och trender som är centrala för hur framtiden kan komma att formas lokalt och regionalt, med fokus på områden där dagens och gårdagens gruvverksamhet bidragit till att forma miljöer och samhällen. Utan krav på att deltagarna ska vara överens om vad som är möjligt eller önskvärt, hoppas vi fånga upp kunskap och perspektiv som bör finnas med i underlagen för strategiska planer och beslut som ska syfta till hållbar utveckling.

Praktisk Information:

Workshopen kommer att hållas i Kiruna den 6 november 2019 kl. 9-17 på Scandic Ferrum.

Workshopen är kostnadsfri. Deltagarna ansvarar själva för resor och eventuellt övernattning. Anmälan senast den 11 oktober 2019. Gör din anmälan här.

För mer information: Dr. Annika E Nilsson, forskare vid KTH, Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, telefon 070-6731400, e-post: annika.nilsson@vetani.se.

Program:

9.00 Välkommen och introduktion till dagen

9.30 Idéflöde i plenum kring frågan Vilka framtida förändringar kan komma att påverka regionen ekonomiskt, miljömässigt och socialt inom en eller två generationer? 

10.15 Paus 

10.45 Gemensam analys av idéflödet 

11.15 Gruppdiskussioner kring lokala och regionala framtider under olika omvärldsscenarier

12.15 Lunch 

13.00 Återrapportering från grupperna

13.45 Diskussion i mindre grupper kring frågan: Vad krävs av dagens beslut för att samhällen och infrastrukturen kring gruvor ska ha långsiktig livskraft, även efter att gruvorna inte längre är i bruk för att utvinna malm?

14.45 Paus 

15.00 Fortsättning av grupparbete med fokus på vilka frågor som skulle behöva besvaras inför dagens beslut kring gruvor för att säkra en långsiktigt hållbar utveckling i såväl norra Sverige som och globalt 

16.00 Samling och återrapportering 

16.45 Utvärdering och avslut 

17.00 Workshopen slutar

 

Photo: Monument to Railway Construction at Kiruna C.” : Abaransk / CC BY-NC-ND 2.0

Share

Monument/Statue to Railway construction workers in Kiruna.

Share